BIOGRAFIA           ZESPOŁY  i  PROJEKTY            DYSKOGRAFIA             MEDIA           KONTAKT

 

ELJAZZ BIG BAND:  


Tytułowy utwór Krzysztofa Komedy, „Po katastrofie”, po raz pierwszy pojawił się w 1967 roku na płycie noszącej tytuł:  „Meine Süße Europäische Heimat” („Moja słodka Europejska Ojczyzna”).  Inspiracją do skomponowania utworu „Nach der Katastrophe – Warschau 1943” („Po katastrofie – Warszawa 1943”) stał się wiersz „ Campo di Fiori” polskiego poety Czesława Miłosza, którego twórczość w Polsce jeszcze do 1980 roku była objęta cenzurą.  
Rzecz znamienna, że sam kompozytor ocenił wspomniany album jako swoje „najpiękniejsze i najważniejsze muzyczne dzieło”.1  Komeda połączył tu ze sobą dwie dziedziny sztuki: muzykę i poezję. Wykorzystał zresztą wiersze polskich poetów, którzy „przeszli przez cierpienia wojny, getta, obozów koncentracyjnych, więzienia i emigracji, którzy zginęli, zostali rozstrzelani, zamęczeni na śmierć (…). Ale to też są poeci, którym Polska zawdzięcza ów nieskończenie bogaty, zaczarowany krajobraz poetycki niemający w XX wieku nigdzie na świecie swojego odpowiednika (…).” 2  
Tak doszła do głosu w twórczości Komedy dramatyczna historia Polski i narodu polskiego, stając się jednocześnie  wyrazem wartości uniwersalnych w historii ludzkości, gdzie wolność zawsze jest nadzieją i marzeniem.  „PO KATASTROFIE” skłania więc słuchacza do refleksji nad światem, w którym żyjemy, i do ufności, że nigdy nie zostanie on wypełniony wyłącznie strachem i przemocą. A także do wiary, że sama muzyka będzie w nim zdolna zawsze wzruszać i przynosić radość. Na płytę wybrałem kompozycje Krzysztofa Komedy, które uważam za ponadczasowe i najbardziej inspirujące.

Józef Eliasz

1.  M.Kozłowska, Muzyka sceniczna Krzysztofa Komedy, Biblioteka Narodowa – Archiwum Jazzu Polskiego, Fundacja Wytwórnia, 2013.
2.  Joachim Ernst Berendt, producent płyty pt.: Meine Süße Europäische Heimat – Electrola- Columbia SMC 74432, „Jazz Forum” 1989/2, s.19, [za:] „Muzyka sceniczna Krzysztofa Komedy”, Biblioteka Narodowa – Archiwum Jazzu Polskiego, Fundacja Wytwórnia, 2013.

 

“AFTER THE CATASTROPHE”, the title song by Krzysztof Komeda, a Polish composer, was first issued in 1967 on a record entitled “Meine Süße Europäische Heimat (My Sweet European Fatherland).”  “Nach der Katastrophe – Warschau 1943” (After the Catastrophe – Warsaw 1943) was inspired by a poem entitled “Campo di Fiori” by Czesław Miłosz, a Polish poet, whose works had been censored in Poland until 1980. This is the last work by Komeda, in which he combined two fields of arts, namely poetry and music. The composer himself referred to it as his “most beautiful and important work of music”.  To create his album, he chose poems written by Polish poets, who “ … went through atrocities of war, ghetto, concentration camps, imprisonment and emigration and died, were shot or tortured to death (…). However, those are also the poets, to whom Poland owes the infinitely rich enchanted poetic landscape that is nowhere to be found in the 20th century (…).” 
The dramatic history of Poland and the Polish nation is a universal plot in reference to the history of mankind, where freedom is a hope and dream. The arrangement of “AFTER THE CATASTROPHE” makes listeners reflect upon and hope that the world, in which we live, will never be filled with fear and violence again and music will bring joy and emotions.
For my record, I have chosen the works by Krzysztof Komeda, which, I think, are universal and most inspiring.

Józef Eliasz

 
1.  M.Kozłowska, “The Scenic Music by Krzysztof Komeda”, Biblioteka Narodowa Archiwum Jazzu Polskiego Fundacja Wytwórnia , 2013.
2.  Joachim Ernst Berendt, a producer of Meine Süße Europäische Heimat – Electrola- Columbia SMC 74432, Jazz Forum 1989/2, p.19, [for] “The Scenic Music by Krzysztof Komeda”, Biblioteka Narodowa Archiwum Jazzu Polskiego Fundacja Wytwórnia , 2013.

 

W programie znajdują się następujące utwory:

 • DWAJ LUDZE Z SZAFĄ – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Andrzej Jagodzinski

 • NIM WSTANIE DZIEŃ - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Bogdan Ciesielski

 • BALLAD FOR BERNT - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Jacek Namysłowski

 • PO KATASTROFIE – kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Jan Walczyński

 • CUL DE SAC - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Leszek Kułakowski

 • SVANTETIC - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Michał Tomaszczyk

 • DO WIDZENIE DO JUTRA - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Miłosz Gawryłkiewicz

 • ASTIGMATIC - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Nikola Kołodziejczyk

 • MOJA BALLADA - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Piotr Mania

 • CHERRY - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Rakalski Łukasz

 • KATTORNA - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Aleksandra Tomaszewska

 • ROSEMARYS BABY - kompozycja: Krzysztof Komeda, arr. Piotr Wrombel